Обиколка на фабриката

фабрика-12

Фабрика

фабрика-11

Фабрика

фабрика-10

Фабрика

фабрика-14

Работилница

фабрика-13

Работилница

фабрика-15

Работилница

фабрика-16

Соба за анализа

фабрика-18

Тенк фарма

фабрика-17

Тенк фарма

фабрика-01

Котелска зграда

фабрика-03

Отстранување на отпадни води

фабрика-02

Соба за складирање

фабрика-09

Сеопфатна зграда

фабрика-05

Противпожарна опрема

фабрика-06

Централна контролна соба

фабрика-04

Отстранување на отпадни води

фабрика-07

Клучна опрема

фабрика-08

Клучна опрема